TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Business Park Mankkaa Oy Torni 1 & Business Park Mankkaa 2 Oy
c/o Newsec Property Asset Management Finland Oy
Osoite: Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki
Puhelin: +358 40 636 1281
Sähköposti: hills@newsec.fi

2. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakkaista, palveluntuottajista ja muista sidosryhmätahoista kerätyn tiedon avulla
kehitämme muun muassa asiakaspalvelua sekä markkinointia. Henkilötietoja käytetään
asiakassuhteeseen liittyvien tiedotteiden ja kyselyjen lähettämiseen, asiakastapahtumista
tiedottamiseen, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja
kehittämiseen.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE
Henkilötietoja käsitellään perustuen Rekisteröidyn antamaan suostumukseen, kiinteistön
oikeutettujen etujen toteuttamiseen, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai sellaisen
sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa Rekisteröity on osapuolena.

4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakassuhteen
hoitamisen ja asiakkaan sopimuksen täytäntöön panemisen kannalta tarpeellisia tietoja.
Rekisteri sisältää henkilöistä seuraavia tunnistetietoja, mikäli henkilö on ne luovuttanut:
• etu- ja sukunimi
• titteli
• henkilötunnus
• yritys tai yhteisö, jota henkilö edustaa ja tämän yhteystiedot
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• tunnistetiedot kuten esim. Vuokralainen, Palveluntuottaja tai Kiinteistövälittäjä
• henkilön kanssa mahdollisesti tehdyt sopimukset

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisterinpitäjän kanssa solmitusta
sopimuksesta tai kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Tapahtumien ja
koulutusten yhteydessä kerätään osallistujatietoja. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös
osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä
keräämällä tietoa julkisista lähteistä. Henkilöistä voidaan kerätä tietoja hänen
suostumuksellaan myös verkkosivujen kautta.

6. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA TIETOTURVA
Manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja ei ole.
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin
muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Rekisteröityjen henkilötietoja palveluntuottajille vain sellaisiin
tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn
tarkoitusten kanssa. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä on henkilötietojen
käsittelysopimus (data processing agreement, DPA).

8. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN
TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuoja-lainsäädännön mukaisesti:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihinsa;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua;
– vaatia käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista; ja
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, eikä sille ole muuta
perustetta.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö
rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle
taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn
asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei
ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.3.2020.